By Yummy Lui2023-02-07 10:10

【腎結石】台女日飲維他命C生108粒腎石 6大症狀從臉上看出有否腎結石

By Yoyo Kwok2023-01-31 08:30

季節交替,日夜溫差大,不少人為了預防感冒都會服用維他命C增強抵抗力。