By Yoyo Kwok2022-12-21 07:17

【感人故事】聽障爸爸最驚喜時刻 與1歲女兒首次用手語溝通

By Health Concept Editorial2021-11-16 08:32

大部份父母聽到小朋友第一次開口講話,或者叫「爸爸媽媽」,都會十分感動。